Lịch công việc là module cho phép người dùng nhìn nhanh được trong 1 tháng, 1 tuần hay 1 ngày nhân viên phải thực hiện bao nhiêu giao dịch với khách hàng/công việc trong dự án.

Lịch công việc hiển thị giao dịch/công việc ở tất cả các trạng thái.

Để xem lịch công việc, người dùng thao tác: Quản trị => Lịch công việc

Người dùng có thể tùy chọn hiển thị Lịch công việc theo Giao dịch với khách hàng hoặc Công việc trong dự án:

 

Lưu ý: Để hiển thị lịch công việc theo giao dịch, người dùng cần thiết lập hiển thị Loại giao dịch. Để thiết lập hiển thị Loại giao dịch, người dùng thao tác như sau:

Bước 1: Cài đặt => Loại giao dịch

Bước 2: Màn chi tiết Loại giao dịch hiển thị, tích vào loại giao dịch muốn hiển thị trên lịch công việc.

 

Lịch công việc theo giao dịch/công việc có thể hiển thị theo Lịch hoặc theo List.

  • Giao diện lịch công việc theo “Lịch”, người dùng tùy chọn phòng ban, nhân viên, giao dịch/công việc, thời gian để hiển thị:

  • Giao diện lịch công việc theo “List”, người dùng tùy chọn phòng ban, nhân viên, giao dịch/công việc => bấm chọn “List” để hiển thị:

Người dùng có thể click chọn tháng trước để xem lại khối lượng công việc tháng trước  của nhân viên, hoặc lick chọn tháng sau để xem khối lượng công việc trong tháng tới của nhân viên. Bấm “Today” để xem công việc tháng này của nhân viên.

 

Để xem nhanh chi tiết lịch công việc của 1 giao dịch/công việc => người dùng click vào giao dịch/công việc cần xem:

Popup chi tiết lịch công việc hiển thị: