Cơ hội giúp người dùng đánh giá, dự báo về doanh số, các cơ hội thất bại để có các chiến lược phù hợp. Với tính năng lịch sử cập nhật cơ hội, người dùng sẽ biết được thời gian, người thực hiện các thao tác thêm, sửa, xóa trong module cơ hội.

  • Truy cập lịch sử cập nhật cơ hội

B1: Chọn tab mở rộng  -> Chọn Quản trị -> Chọn Logs

B2: Chọn Module Cơ hội, có thể chọn một trong các hành động muốn tra cứu: Thêm, sửa, xóa, chọn thời gian

B3: Chọn Tìm kiếm để tìm lịch sử truy cập cơ hội

  • Xóa lịch sử truy cập cơ hội

Click các hành động muốn xóa và chọn Xóa:

Xóa lịch sử truy cập cơ hội

Xuất hiện màn hình thông báo -> Chọn Có nếu muốn xóa và Không để không xóa lịch sử cập nhật.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.