Định nghĩa: Là module hiển thị toàn bộ lịch sử gửi email của người dùng theo chiến dịch và  tự động bao gồm thời gian gửi, tên chiến dịch, chi tiết và trạng thái từng mail trong chiến dịch đấy để người dùng theo dõi sát nhất tình trạng gửi mail của mình.

Các bước vào module lịch sử email như sau: Người dùng vào  -> Chiến dịch email -> hiển thị màn hình chứa thông tin lịch sử email. Hình 1

Hình 1

  • Lọc lịch sử emai:

Từ khóa: Lọc theo từ có ít nhất 3 kí tự. Từ ở đây có thể lấy từ cột ” Tên” hoặc “Tiêu đề”

Tên, email: Lọc theo đúng tên và email

Loại: Lọc theo loại bao gồm chiến dịch, tự động.

  • Ý nghĩa một số tên cột trong danh sách lịch sử email

Tổng gửi: Hiển thị tổng số lượng email trong lần gửi đó

Thành công: Số lượng email gửi đi thành công

Đã nhận: Số lượng email gửi đến địa chỉ mail của khách hàng

Mở: Số lượng email được kích mở mail

Click: số lượng email có link được khách hàng kích xem link

Trả lại: Số lượng email kích từ trối nhận mail

  • Thông tin chi tiết email tự động: Người dùng kích chuột vào tên email tự động -> hiển thị trang thông tin chi tiết của email tự động đó. Thông tin chi tiết bao gồm ” Thông tin lịch sử email” và ” Danh sách email đã gửi”. Hình 2

Hình 2

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.