Với các doanh nghiệp bảo hành theo hàng hóa, lịch sử hàng hóa giúp người dùng lập các bảo hành sản phẩm theo từng đợt hoặc theo tháng cho khách hàng. Tùy vào trạng thái của giao dịch, người dùng sẽ biết được trạng thái hiện tại: chưa thực hiện, đang thực hiện hay đã hoàn thành. Người dùng có thể thêm giao dịch vào module giao dịch với khách hàng khi tích chọn thêm mới vào giao dịch.

Nếu muốn giao việc cho người dùng khác, ở người phụ trách sẽ chọn người muốn giao phụ trách

Các bước thêm mới giao dịch:

Chọn  -> chọn quản lý chung -> chọn lịch sử hàng hóa -> chọn thêm mới: chọn hàng hóa cần bảo hành, chọn khách hàng, chọn người phụ trách, hạn hoàn thành, loại giao dịch -> chọn Lưu để lưu giao dịch

Thêm mới lịch sử hàng hóa

Người dùng có thể xuất lịch sử hàng hóa ra file excel khi tích chọn xuất lịch sử hàng hóa

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.