Với các doanh nghiệp bảo hành theo hàng hóa, lịch sử hàng hóa giúp người dùng lập các bảo hành sản phẩm theo từng đợt hoặc theo tháng cho khách hàng. Tùy vào trạng thái của giao dịch, người dùng sẽ biết được trạng thái hiện tại: chưa thực hiện, đang thực hiện hay đã hoàn thành. Người dùng có thể thêm giao dịch vào module giao dịch với khách hàng khi tích chọn thêm mới vào giao dịch.

Người dùng có thể xuất lịch sử hàng hóa theo hướng dẫn: Xuất lịch sử hàng hóa

 

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.