Liên hệ là các thông tin về người liên lạc( người giao dịch) của khách hàng. Một khách hàng có thể có nhiều liên hệ. Người dùng có thể tích chọn “Liên hệ chính” là người liên lạc nhiều nhất.