Định nghĩa các loại giao dịch ( công việc ) có trên hệ thống. Tùy thuộc vào quy trình kinh doanh của mỗi doanh nghiệp sẽ có các loại giao dịch ( công việc ).

  • Thêm mới loại giao dịch

Mở rộng  – Danh mục – Loại giao dịch – Thêm mới – Màn hinh thêm mới loại giao dịch hiển thị. Điền các trường bắt buộc (*): Loại giao dịch, điểm kết quả và các trường khác, nhấn lưu. Loại giao dịch được thêm mới hiển thị trong bảng danh sách loại giao dịch.

Lưu ý: Điểm kết quả có thể điền số 0. Điểm kết quả sẽ được cộng cho khách hàng khi khách hàng có giao dịch ở trạng thái hoàn thành, để đánh gia mức độ tiềm năng của khách hàng, phân loại khách hàng.

  • Tìm kiếm loại giao dịch

Tìm kiếm loại giao dịch theo các tiêu chí sau: Tên loại giao dịch, mô tả

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.