Định nghĩa các loại hàng hóa có trên hệ thống. Tùy thuộc vào quy trình kinh doanh của mỗi doanh nghiệp sẽ có các loại hàng hóa.

  • Thêm mới loại hàng hóa

Mở rộng  – Danh mục – Loại hàng hóa – Thêm mới – Màn hình thêm mới loại hàng hóa hiển thị. Điền các trường bắt buộc (*): Tên loại hàng hóa, mã loại hàng hóa  và loại hàng hóa ( cấp cha nếu có ), nhấn lưu.

Lưu ý: Loại hàng hóa có thể tạo nhiều phân cấp.

  • Sửa / xóa loại hàng hóa

Để sửa/ xóa loại hàng hóa, nhấn vào loại hàng hóa ở cây hàng hóa ( Hình minh  họa ) – Sửa loại hàng hóa

Sửa các thông tin của loại hàng hóa nhấn cập nhật để lưu lại thông tin, nhấn xóa để xóa loại hàng hóa đã chọn.

Lưu ý: Xóa loại hàng hóa từ cấp nhỏ nhất


Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.