Định nghĩa các loại hàng hóa có trên hệ thống. Tùy thuộc vào quy trình kinh doanh của mỗi doanh nghiệp sẽ có các loại hàng hóa.

Người dùng có thể thêm, sửa, xóa loại hàng hóa
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.