Định nghĩa loại hợp đồng nhằm mục đích phân loại các hợp đồng trên hệ thống theo tính chất kinh doanh của từng doanh nghiệp.

1. Thêm mới loại hợp đồng

– Bước 1: Tại thanh menu chính, người dùng click bánh răng cài đặt > chọn Loại hợp đồng

– Bước 2: Tại màn hình danh sách Loại hợp đồng > chọn Thêm mới

– Bước 3: Tại màn hình Thêm mới loại hợp đồng, người dùng nhập các thông tin Loại hợp đồng (bắt buộc), mô tả > Lưu

2. Sửa loại hợp đồng

– Bước 1: Tại thanh menu chính, người dùng click bánh răng cài đặt > chọn Loại hợp đồng

– Bước 2: Tại màn hình danh sách Loại hợp đồng > chọn biểu tượng Sửa

– Bước 3: Người dùng thay đổi những thông tin cần thiết > Cập nhật để lưu thay đổi

3. Xóa loại hợp đồng

– Bước 1: Tại màn Sửa loại hợp đồng > chọn Xóa

– Bước 2: Màn hình hiển thị popup để xác nhận xóa hay không, chọn Xóa để xác nhận, chọn Không để hủy hành động xóa

Lưu ý: Loại hợp đồng luôn gắn liền với các hợp đồng tồn tại trên hệ thống nên để xóa được loại hợp đồng thì cần xóa hợp đồng thuộc loại hợp đồng đó trước.

4. Tìm kiếm loại hợp đồng

Tại màn hình danh sách loại hợp đồng, người dùng nhập từ khóa theo tên loại hợp đồng hoặc mô tả để tìm kiếm

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.