Định nghĩa loại hợp đồng nhằm mục đích phân loại các hợp đồng trên hệ thống theo tính chất kinh doanh của từng doanh nghiệp.

1. Thêm mới loại hợp đồng

Bước 1: Click icon tại thanh menu, chọn Loại hợp đồng tại phần Danh mục

Hình 1

Bước 2: Tại màn Loại hợp đồng, chọn Thêm mới

Hình 2

Bước 3: Tại màn Thêm mới loại hợp đồng, người dùng nhập các thông tin Loại hợp đồng (bắt buộc), mô tả & chọn Lưu để hoàn thành thêm mới

Hình 3

2. Sửa loại hợp đồng

Bước 1: Tại màn Loại hợp đồng, click Sửa tại bản ghi Loại hợp đồng cần sửa thông tin

Hình 4

Bước 2: Tại màn Sửa loại hợp đồng, người dùng chỉnh sửa các thông tin và chọn Cập nhật để lưu thay đổi.

Hình 5

3. Xóa loại hợp đồng

Bước 1: Tại màn Sửa loại hợp đồng, người dùng click chọn Xóa

 

Hình 6

Bước 2: Màn hình hiển thị popup hỏi xác nhận xóa, người dùng chọn Xóa để đồng ý xóa loại hợp đồng đó, chọn Trở về để hủy hành động xóa.

Hình 7

Lưu ý:  Loại hợp đồng luôn gắn liền với các hợp đồng tồn tại trên hệ thống nên để xóa được loại hợp đồng thì cần xóa hợp đồng thuộc loại hợp đồng đó trước.

4. Tìm kiếm loại hợp đồng

Tại màn Loại hợp đồng, người dùng nhập từ khóa theo tên loại hợp đồng hoặc mô tả, sau đó chọn Tìm kiếm để tìm.

Hình 8

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.