Định nghĩa các loại hợp đồng có trên hệ thống. Tùy thuộc vào quy trình kinh doanh của mỗi doanh nghiệp sẽ có các loại hợp đồng.

  • Thêm mới loại hợp đồng

Mở rộng  – Danh mục – Loại hợp đồng – Thêm mới – Màn hình thêm mới loại hợp đồng hiển thị. Điền các trường bắt buộc (*): Loại hợp đồng và các trường khác, nhấn lưu. Loại hợp đồng được thêm mới hiển thị trong bảnh danh sách các loại hợp đồng.

Muốn sửa/ xóa loại hợp đồng, nhấn nút sửa tương ứng với loại hợp đồng. Sửa thông tin loại hợp đồng, nhấn cập nhật để thay đổi thông tin, nhấn xóa để xóa loại hợp đồng đã chọn.

  • Tìm kiếm loại hợp đồng

Tìm kiếm loại hợp đồng theo các tiêu chí sau: Tên loại hợp đồng, mô tả.

Điền thông tin cần tìm kiếm – Nhấn tìm kiếm, loại hợp đồng thỏa mãn tiêu chí sẽ được hiển thị

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.