Định nghĩa các loại hợp đồng có trên hệ thống. Tùy thuộc vào quy trình kinh doanh của mỗi doanh nghiệp sẽ có các loại hợp đồng. Người dùng có thể thêm mới, sửa, xóa, tìm kiếm Loại hợp đồng

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.