Mục đính của việc phân loại “Nhóm- Loại khách hàng ” :

Tùy thuộc vào quy trình kinh doanh của mỗi doanh nghiệp sẽ thiết lập ra các  loại- nhóm khách hàng khác nhau để hỗ trợ cho việc quản lý khách hàng thêm dễ dàng.

Loại khách hàng

1. Thêm mới Loại khách hàng
 • Bước 1: Tại thanh menu chính, người dùng click bánh răng cài đặt và chọn Loại khách hàng trong menu xổ xuống

 • Bước 2 : Tại màn Danh mục Loại Khách hàng, người dùng chọn Thêm mới

 • Bước 3 : Tại cửa sổ thêm mới Loại Khách hàng, người dùng điền các trường đủ các trường theo thông tin cần thiết, trong đó các trường bắt buộc gồm Loại khách hàng
 • Bước 4: Nhấn Lưu

2. Chỉnh sửa Loại khách hàng
 • Bước 1 : Tại màn danh mục Loại khách hàng, nhấn Sửa tại bản ghi người dùng muốn chỉnh sửa

 

 • Bước 2 : Tại cửa sổ chỉnh sửa Loại khách hàng , người dùng điền các trường đủ các trường theo thông tin cần thiết, trong đó các trường bắt buộc gồm Loại khách hàng
 • Bước 3: Nhấn Cập nhật

 

3. Xóa Loại khách hàng
 • Bước 1 : Tại màn danh mục Loại khách hàng, nhấn Sửa tại bản ghi người dùng muốn chỉnh sửa

 

 • Bước 2 : Tại cửa sổ chỉnh sửa Loại khách hàng, chọn nút Xóa
 • Trong Pop-up Xác nhận xóa người dùng chọn Xóa khách hàng hoặc Không xóa khách hàng để xóa loại khách hàng

 

 

 • Người dùng chọn Xóa khách hàng : Khi chọn button này, tất cả khách hàng mà người dùng đã xếp vào loại này sẽ được xóa đi cùng với Loại khách hàng đã chọn xóa
 • Người dùng chọn Không xóa khách hàng : Khi chọn button này, tất cả khách hàng mà người dùng đã xếp vào loại này sẽ được giữ lại , chỉ có Loại khách hàng được xóa đi

 

Nhóm khách hàng

1. Thêm mới Nhóm khách hàng
 • Bước 1: Tại thanh menu chính, người dùng click bánh răng cài đặt và chọn Loại khách hàng trong menu xổ xuống

 

 • Bước 2 : Tại màn Danh mục Nhóm Khách hàng, người dùng chọn Thêm mới

 

 • Bước 3 : Tại cửa sổ thêm mới Loại Khách hàng, người dùng điền đủ các trường theo thông tin cần thiết, trong đó các trường bắt buộc gồm Loại khách hàng
 • Bước 4: Nhấn Lưu
 • Nhóm khách hàng vừa thêm sẽ hiển thị tại màn Danh mục

 

2. Chỉnh sửa Nhóm khách hàng
 • Bước 1 : Tại màn danh mục Nhóm khách hàng, nhấn Sửa tại bản ghi người dùng muốn chỉnh sửa

 

 • Bước 2 : Tại cửa sổ chỉnh sửa Noại khách hàng , người dùng điền các trường đủ các trường theo thông tin cần thiết, trong đó các trường bắt buộc gồm Nhóm khách hàng, Loại khách hàng
 • Bước 3: Nhấn Cập nhật

 

3. Xóa Nhóm  khách hàng
 • Bước 1 : Tại màn danh mục Nhóm khách hàng, nhấn Sửa tại bản ghi người dùng muốn chỉnh sửa

 • Bước 2 : Tại cửa sổ chỉnh sửa Nhóm khách hàng, chọn nút Xóa
 • Trong Pop-up Xác nhận xóa người dùng chọn Xóa khách hàng hoặc Không xóa khách hàng để xóa nhóm khách hàng

 

 • Người dùng chọn Xóa khách hàng : Khi chọn button này, tất cả khách hàng mà người dùng đã xếp vào nhóm này sẽ được xóa đi cùng với Nhóm khách hàng đã chọn xóa
 • Người dùng chọn Không xóa khách hàng : Khi chọn button này, tất cả khách hàng mà người dùng đã xếp vào nhóm này sẽ được giữ lại , chỉ có Nhóm khách hàng được xóa đi

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.