Loại nhà cung cấp là nơi phân loại các nhà cung cấp hàng hóa theo các đặc tính khác nhau phụ thuộc vào từng doanh nghiệp.

Người dùng có thể xem bài hướng dẫn : Loại nhà cung cấp

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.