Định nghĩa các loại nhà cung cấp có trên hệ thống. Tùy thuộc vào quy trình kinh doanh của mỗi doanh nghiệp sẽ có các loại nhà cung cấp.

  • Thêm mới loại nhà cung cấp

Mở rộng  – Danh mục – Loại nhà cung cấp – Thêm mới – Màn hình thêm mới loại nhà cung cấp hiển thị. Điền các trường bắt buộc (* ): Tên loại nhà cung cấp và các trường khác nhấn lưu. Loại nhà cung cấp được thêm mới thành công sẽ hiển thị trong danh sách loại nhà cung cấp.

  • Tìm kiếm loại nhà cung cấp

Tìm kiếm loại nhà cung cấp theo các tiêu chí sau: mã loại nhà cung cấp, tên loại nhà cung cấp.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.