Sau một khoảng thời gian (15′) nếu quý khách không sử dụng phần mềm hệ thống sẽ tự động Log out (thoát phần mềm) quý khách cần đăng nhập lại để sử dụng tiếp đây được coi là time out. Việc time out này giúp tài khoản người dùng được bảo mật tránh quên ở đâu đó và có người khác truy cập vào lấy cắp dữ liệu khách hàng mặt khác việc này cũng giải phóng bộ nhớ của các user không hoạt động trên hệ thống nhưng vẫn chiếm CPU giúp cho phần mềm hoạt động nhanh hơn