Mô hình tích hợp tổng đài là sự kết nối giữa 3 bên: nhà cung cấp CRM, nhà cung cấp tổng đài, nhà mạng.

Gọi vào:

Khi khách hàng gọi , nhà cung cấp tổng đài ePacific sẽ tiếp nhận cuộc gọi, check thông tin với nhà mạng nếu thỏa mãn trên phần mềm crm sẽ hiển thị popup cuộc gọi.

Gọi ra:

Gọi ra từ phần mềm, nhà cung cấp tổng đài ePacific sẽ tiếp nhận, check thông tin với nhà mạng, nếu thỏa mãn sẽ gọi ra khách hàng, trên phần mềm sẽ hiển thị popup gọi khách hàng . Khách hàng tắt máy thì popup sẽ tắt, khách hàng nghe sẽ hiển thị popup để lưu mô tả cuộc gọi

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.