Mức ưu tiên của giao dịch :

Đây chính là sự đánh giá mức độ quan trọng của giao dịch, nhưng giao dịch nào cần phải làm gấp, có sự ảnh hưởng lớn đến hệ thống , quá trình làm việc thường sẽ càng đặt ở mức ưu tiên cao hơn. Trên phần mềm của CRMVIET hiện nay mức ưu tiên có 5 mức theo thứ tự từ 1 -> 5, với mức độ ưu tiên giảm dần từ 1 ->5. Tại màn hình danh sách giao dịch, nhìn vào cột ưu tiên ở ngoài cùng bên phải, người dùng đã có thể nhìn thấy ngay những giao dịch nào có mức ưu tiên quan trọng mà chưa thực hiện hoặc đang thực hiện để tiếp tục hoàn thành.

Mức ưu tiên giao dịch được thiết lập ngay khi thêm mới giao dịch và có thể được chỉnh sửa cập nhật lại.Để lựa chọn mức ưu tiên khi vào thêm mới hoặc cập nhật giao dịch, người dùng chỉ cần nhấn vào list mức ưu tiên  và lựa chọn mức độ phù hợp với giao dịch của mình.Bình thường khi thêm mới giao dịch, mức ưu tiên mặc định được để ở mức trung bình = 3.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.