Ngày trong giao dịch đó là những mốc thời gian mà người tạo giao dịch, người thực hiện, hoặc người giao việc đặt ra cho giao dịch của mình.

  • Ngày bắt đầu : Đó là ngày mà người thực hiện bắt đầu phải thực hiện những công việc trong giao dịch của mình.
  • Hạn hoàn thành : Là ngày mà bắt buộc phải hoàn thành các công việc trong giao dịch đó.
  • Ngày hoàn thành : Đây chính là ngày mà người thực hiện chính thức hoàn thành kết thúc mọi công việc trong giao dịch đó.

Ngày bắt đầu phải nhỏ hơn ngày hoàn thành và ngày hạn hoàn thành. Ngày bắt đầu thường được để mặc định là ngày tạo mới giao dịch.

Hạn hoàn thành phải lớn hơn ngày bắt đầu nhưng có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn ngày hoàn thành.

Ngày hoàn thành phải lớn hơn ngày bắt đầu và lớn hơn hoặc nhỏ hơn hạn hoàn thành. Ngày hoàn thành sẽ tự động cập nhật khi người dùng chuyển trạng thái giao dịch sang là đã hoàn thành. Và chỉ có thể được cập nhật khi giao dịch đã ở trạng thái đã hoàn thành.

Những mốc thời gian này khi thêm mới hay sửa người dùng có thể chỉnh sửa theo đúng hạn lịch của mình, nhưng buộc phải thỏa mãn những yêu cầu trên và đặc biệt ngày hoàn thành chỉ sửa được khi giao dịch đó ở trạng thái đã hoàn thành.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.