Ngày trong hợp đồng đó là những mốc thời gian mà người dùng tạo

  • Ngày bắt đầu : Là ngày tạo hợp đồng hoặc ngày kí kết hợp đồng
  • Ngày kết thúc : Là ngày mà kết thúc hợp đồng, hợp đồng không còn ý nghĩa pháp lý nữa.
  • Ngày hiệu lực : Là ngày hợp đồng có hiệu lực pháp lý, 2 bên ký kết phải chịu trách nhiệm theo các điều khoản ký kết

Tùy thuộc vào đặc thù của từng doanh nghiệp mà ngày bắt đầu có thể trùng với ngày hiệu lực hoặc  ngày hiệu lực có thể sau 30 ngày sau khi kí hợp  đồng.

Lưu ý: Ngày bắt đầu phải nhỏ hơn ngày kết thúc. Ngày bắt đầu thường được để mặc định là ngày tạo hợp đồng, người dùng có thể tùy chỉnh lại ngày bắt đầu.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.