Tại màn hình danh mục Sổ quỹ, người dùng chọn Sửa tại bản ghi muốn cập nhật

 

Tại màn hình Sửa sổ quỹ tiền mặt, người dùng nhấn Ngừng hoạt động để dừng hoạt động của sổ quỹ

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.