Định nghĩa các nguyên nhân cơ hội thất bại để thống kê chi tiết nguyên nhân tại sao các cơ hội bán hàng lại thất bại để nhà quản lý có thể đưa ra các quyết định, thay đổi chính sách bán hàng phù hợp.

Phần này sẽ liên quan đến báo cáo nguyên nhân cơ hội thất bại.

1. Thêm mới nguyên nhân cơ hội thất bại

Bước 1: Tại thanh menu chính, người dùng click bánh răng cài đặt > chọn Nguyên nhân cơ hội thất bại

– Bước 2: Màn hình danh sách nguyên nhân cơ hội thất bại > chọn Thêm mới

– Bước 3: Tại màn hình Thêm mới nguyên nhân cơ hội thất bại, người dùng nhập các thông tin > Lưu

2. Sửa nguyên nhân cơ hội thất bại

– Bước 1: Tại thanh menu chính, người dùng click bánh răng cài đặt > chọn Nguyên nhân cơ hội thất bại

– Bước 2: Tại màn hình danh sách nguyên nhân cơ hội thất bại > chọn biểu tượng Sửa

– Bước 3: Người dùng thay đổi những thông tin cần thiết > Cập nhật để lưu thay đổi

3. Xóa nguyên nhân cơ hội thất bại

– Bước 1: Tại màn hình Sửa nguyên nhân cơ hội thất bại > chọn Xóa

– Bước 2: Màn hình hiển thị popup để xác nhận xóa hay không, chọn Xóa để xác nhận, chọn Không để hủy hành động xóa

4. Tìm kiếm nguyên nhân cơ hội thất bại

Tại màn hình danh sách nguyên nhân cơ hội thất bại, người dùng nhập từ khóa theo tên nguyên nhân hoặc mô tả để tìm kiếm

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.