Định nghĩa các nguyên nhân cơ hội thất bại để thống kê chi tiết nguyên nhân tại sao các cơ hội bán hàng lại thất bại để nhà quản lý có thể đưa ra các quyết định, thay đổi chính sách bán hàng phù hợp.

Phần này sẽ liên quan đến báo cáo nguyên nhân cơ hội thất bại.

1. Thêm mới nguyên nhân cơ hội thất bại

Bước 1: Click icon trên thanh menu, chọn Nguyên nhân cơ hội thất bại tại phần Danh mục:

Bước 2: Tại màn Nguyên nhân cơ hội thất bại, chọn Thêm mới

Bước 3: Tại màn Thêm mới nguyên nhân, người dùng nhập thông tin Tên nguyên nhân, mô tả (diễn tả chi tiết  nguyên nhân) và chọn Lưu để hoàn thành thêm mới.

2. Sửa nguyên nhân cơ hội thất bại

Bước 1: Tại màn Nguyên nhân thất bại cơ hội, chọn Sửa tại dòng nguyên nhân cần sửa.

Bước 2: Tại màn Sửa nguyên nhân, người dùng chỉnh sửa thông tin cần thiết và chọn Cập nhật để lưu thay đổi.

 

3. Xóa nguyên nhân cơ hội thất bại

Bước 1: Tại màn nguyên nhân cơ hội thất bại, bấm  chọn hành động Sửa tại nguyên nhân cơ hội cần xóa:

 

Bước 2: Tại màn sửa nguyên nhân, bấm chọn button “Xóa” để xóa nguyên nhân:

Bước 3: Màn hình hiển thị popup xác nhận hành động xóa nguyên nhân, chọn Xóa để đồng ý xóa, chọn Không để hủy hành động xóa.

 

4. Tìm kiếm nguyên nhân cơ hội thất bại

Bước 1: Tại màn hiển thị danh sách nguyên nhân thất bại cơ hội, người dùng nhập từ khóa tên nguyên nhân hoặc mô tả, sau đó chọn Tìm kiếm để tìm.

Bước 2: Nguyên nhân cơ hội thất bại vừa tìm kiếm hiển thị:

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.