Thiết lập các nguyên nhân liên quan đến những lần thất bại của cơ hội. Khi cơ hội của một khách hàng ở giai đoạn thất bại, phần mềm sẽ tự động hiển thị các nguyên nhân thất bại, từ đó người dùng có thể kiểm soát được tỷ lệ thất bại và có các kế hoạch cải thiện phù hợp

Thêm mới nguyên nhân:

Chọn  -> Chọn Danh mục -> Chọn Nguyên nhân -> Chọn Thêm mới -> Nhập tên nguyên nhân, mô tả -> Chọn Lưu để lưu nguyên nhân thất bại

Thêm mới nguyên nhân

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.