Định nghĩa các nguyên nhân cơ hội thất bại để thống kê chi tiết nguyên nhân tại sao các cơ hội bán hàng lại thất bại để nhà quản lý có thể đưa ra các quyết định, thay đổi chính sách bán hàng phù hợp.

Để thêm sửa xóa nguyên nhân theo hướng dẫn sau: Nguyên nhân cơ hội thất bại

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.