Tính năng cơ hội giúp quản lý và dự báo doanh số : nhằm đưa ra những kế hoạch phù hợp. Đánh giá lại các cơ hội, thất bại: nhằm cải thiện tỉ lệ thành công. Thay vì nhập trực tiếp từng cơ hội, tính năng Nhập khẩu cơ hội cho phép người dùng nhập nhiều cơ hội vào một file excel nhập khẩu có sẵn trên hệ thống và nhập khẩu vào phần mềm

Các bước thực hiện:

B1: Chọn Bán hàng -> Chọn Cơ hội

B2: Chọn Nhập khẩu:

Nhập khẩu cơ hội

  • Trùng lặp dữ liệu:

– Chọn Bỏ qua: Không thay đổi thay tin cơ hội lặp

– Chọn Ghi đè: Lưu thông tin cơ hội ở file nhập

  • Khách hàng không tồn tại:

– Chọn Bỏ qua: thông tin cơ hội không được nhập vào hệ thống

– Chọn Thêm mới: thêm mới khách hàng và nhập khẩu thông tin cơ hội

  • Liên hệ không tồn tại:

– Chọn Bỏ qua: nhập khẩu thông tin cơ hội và không có thông tin liên hệ

– Chọn Thêm mới: thêm mới cơ hội và nhập khẩu thông tin cơ hội

  • Hàng hóa không tồn tại:

– Chọn Bỏ qua: nhập khẩu thông tin cơ hội và không có thông tin hàng hóa

– Chọn Thêm mới: thêm mới hàng hóa và nhập khẩu thông tin cơ hội

B3: Chọn Nhập khẩu để nhập khẩu cơ hội hoặc chọn Làm mới để không nhập khẩu.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ