Nhập khẩu giao dịch là chức năng giúp người dùng thêm nhanh một danh sách nhiều giao dịch lên phần mềm cùng 1 thời điểm.

Các bước nhập khẩu giao dịch:

Giao dịch -> Nhấn nút “Nhập khẩu giao dịch” -> Nhấn ” Lấy mẫu nhập khẩu” -> Nhập nội dung của giao dịch theo đúng các key tương ứng trên file nhập khẩu -> Lưu file -> Giao dịch -> Nhập khẩu giao dịch -> Chọn tệp mẫu vừa tạo -> Nhấn nút nhập khẩu.

  • Nhập giao dịch có mã khách hàng trùng mã khách hàng đã có trên phần mềm

Chọn bản ghi trùng bỏ qua: Thông tin khách hàng sẽ không thay đổi

Chọn bản ghi trùng ghi đè: Thông tin khách hàng sẽ thay đổi.

Chọn liên hệ thêm mới thì  liên hệ sẽ được thêm vào khách hàng có mã khách hàng trùng

Chọn liên hệ bỏ qua thì liên hệ sẽ không được thêm vào khách hàng có mã khách hàng trùng.

  • Giải thích các key trong file mẫu nhập khẩu giao dịch

$Tengd# : Là cột key để nhập tên của các giao dịch.

$Mota# : Nhập nội dung mô tả cho giao dịch

$Danhgia#: Nhập nội dung đánh giá cho giao dịch

$Ngaybd#: Ngày bắt đầu phải thực hiện giao dịch.

$Hanht# : Ngày hạn phải hoàn thành giao dịch.

$Ngayht#: Ngày hoàn thành giao dịch(khi giao dịch ở trạng thái đã hoàn thành).

$Mucut#: Mức ưu tiên cho giao dịch (theo thứ tự từ 1 đến 5)

$Trangthai#: Trạng thái thực hiện của giao dịch (Chưa thực hiện, đang thực hiện, đã giải quyết, đã hoàn thành).

$Loaigd#: Nhập loại giao dịch của giao dịch(theo từng loại giao dịch đã thiết lập trong danh mục loại giao dịch).

$Nguoigv#: Là người tạo giao dịch(viết theo tên đăng nhập)

$Doituonggv#: Là giao việc cho phòng ban hay cho nhân viên (nhập  phòng ban, hoặc nhân viên)

$Giaoviec#: Là người phụ trách giao dịch. Nếu đối tượng giao việc là phòng ban thì trong key $Giaoviec# sẽ nhập tên phòng ban, nếu đối tượng giao việc là nhân viên thì $Giaoviec# sẽ nhập tên nhân viên.

$Chiase#: Nhập tên đăng nhập của những user được chia sẻ giao dịch đó.

$Nhacviec#: Nhập số ngày nhắc việc trước bao nhiêu ngày trước ngày hạn hoàn thành.

$Makh#: Nhập mã khách hàng.

$Tenkh#: Nhập tên khách hàng.

$Diachivp#: Nhập địa chỉ văn phòng.

$telephone#: Nhập số điện thoại khách hàng.

$Fax#: Nhập số fax của khách hàng.

$Email#: Nhập địa chỉ email của khách hàng.

$Lienhe#: Nhập tên người liên hệ của khách hàng.

$Chucvu#: Nhập chức vụ của liên hệ.

$Sdt#: Nhập số điện thoại của người liên hệ.

Lưu ý :

Khi nhập khẩu giao dịch người dùng cần lưu ý nhập đủ  những trường key quan trọng sau: $Tengd#, $Ngaybd#, $Hanht#, $Mucut#, $Trangthai#, $Loaigd#, $Nguoigv#, $Giaoviec#.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.