Nhập khẩu hàng hóa là chức năng giúp người dùng thêm nhanh một danh sách nhiều hàng hóa lên phần mềm cùng một thời điểm.

Cách thực hiện nhập khẩu hàng hóa:

Chọn Kho hàng -> Chọn Hàng hóa -> Chọn “Nhập khẩu hàng hóa” -> Chọn ” Lấy mẫu nhập khẩu” -> Nhập nội dung của hàng hóa theo đúng các key tương ứng trên file nhập khẩu -> Lưu file ->  Chọn tệp mẫu vừa tạo -> Nhấn nút nhập khẩu.

Nhập khẩu hàng hóa

  • Nhập hàng hóa có mã hàng hóa trùng mã hàng hóa đã có trên phần mềm

Chọn bản ghi trùng bỏ qua: Thông tin hàng hóa sẽ không thay đổi

Chọn bản ghi trùng ghi đè: Thông tin hàng hóa sẽ thay đổi.

 

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.