Nhập khẩu hợp đồng cho phép người dùng thêm nhiều thông tin hợp đồng lên hệ thống phần mềm qua file excel thay vì phải nhập trực tiếp từng hợp đồng một.

Cách thực hiện: Ở module Hợp đồng -> chọn Nhập khẩu hợp đồng -> Lấy mẫu nhập khẩu -> Sửa thông tin trong mẫu nhập khẩu -> Chọn file vừa sửa -> Chọn Cập nhật

Nhập khẩu hợp đồng

  • Ở Bản ghi trùng:

– Chọn Bỏ qua: thông tin hợp đồng sẽ không thay đổi

– Chọn Ghi đè: Những hợp đồng trùng mã hợp đồng -> thông tin hợp đồng thay đổi, lấy thông tin ở file nhập

  • Ở Khách hàng không tồn tại:

– Chọn Bỏ qua: Thông tin của hợp đồng không được thêm vào hệ thống

– Chọn Tạo mới: Thêm mới thông tin khách hàng và hợp đồng vào hệ thống

  • Ở hàng hóa không tồn tại:

– Chọn Bỏ qua: Thêm mới hợp đồng vào hệ thống nhưng không có thông tin hàng hóa

– Chọn Tạo mới: Thêm mới thông tin hàng hóa và hợp đồng vào hệ thống

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.