Thay vì thêm mới từng khách hàng trên hệ thống người dùng có thể nhập khách hàng vào một file nhập khẩu khách hàng có sẵn trên hệ thống và nhập khẩu lên phần mềm: Nhập khẩu khách hàng

 

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.