Nhật ký truy cập hệ thống (Logs) là nơi ghi lại các hành động thêm, sửa, xóa, nhập khẩu của các tài khoản trong hệ thống, giúp cho người quản lý có thể tra cứu lại các thông tin.

  • Tìm kiếm lịch sửa truy cập

Cài đặt(Bánh răng) -> Logs

Nhật ký truy cập hệ thống có thể tra cứu theo các tiêu chí sau: Hành động, module, nhân viên, mô tả, ngày bắt đầu, tới ngày.

Điền 1 hoặc nhiều tiêu chí tìm kiếm, ấn enter hoặc nhấn tìm kiếm, bản ghi thỏa mãn các tiêu chí sẽ được hiển thị.

Người quản lý có thể kiểm tra được hành động đó được thực hiện bởi tài khoản nào, thời điểm, ngày tháng nào, trong module gì.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.