Mỗi chiến dịch sẽ nhắm vào một số nhóm đối tượng nhất định, chính vì vậy việc tạo ra nhóm khách hàng phù hợp cho chiến dịch sẽ giúp cho chiến dịch đạt hiệu quả tốt, chi phí giảm.

  • Thêm mới nhóm khách hàng

Marketing – Nhóm khách hàng – Thêm mới – Điền tên danh sách ( tên nhóm khách hàng ), chọn khách hàng có sẵn trên phần mềm hoặc nhập khẩu khách hàng mới – Lưu

  • Thêm nhóm khách hàng vào chiến dịch

Marketing – Chiến dịch – Nhấn vào tên chiến dịch muốn thêm nhóm khách hàng – Nhóm khách hàng trong chiến dịch: chọn nhóm khách hàng phù hợp sẽ hiển thị ra danh sách khách hàng – Tích chọn toàn bộ khách hàng – Chọn khách hàng.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.