Có một kịch bản chăm sóc khách hàng với từng đối tượng khách hàng sẽ nâng cao quá trình tương tác với khách hàng. Để giúp người dùng tiết kiệm thời gian, phần mềm CRMVIET cho phép người dùng tạo các nhóm lịch chăm sóc khách hàng với các lịch chăm sóc khách hàng tự động.

Ví dụ:

Tạo nhóm lịch chăm sóc khách hàng cho khách hàng ký hợp đồng với các lịch CSKH tự động:

– 5 ngày sau gọi điện hỏi thăm quá trình triển khai phần mềm;

– 20 ngày sau gọi điện hỏi thăm tình trạng sử dụng sản phẩm có gặp khó khăn không;

– 90 ngày sau gọi điện hỏi thăm và giới thiệu các tính năng mới của sản phẩm.

Các lịch cskh này sẽ được hiển thị ở phần Giao dịch của khách hàng. Đến ngày cần thực hiện sẽ hiển thị thông báo ở việc Còn hạn trong Việc cần làm ở Trang chủ.

Ngoài ra, người dùng có thể tạo các nhóm lịch CSKH đối với từng loại sản phẩm hoặc dịch vụ nếu đặc trưng lịch cskh của các sản phẩm, dịch vụ này khác nhau

  • Tạo nhóm lịch CSKH

Chọn Tab mở rộng –> Chọn Danh mục –> Chọn Nhóm lịch CSKH:

Chọn Thêm mới -> Điền các trường bắt buộc: Tên nhóm, mô tả. Click  để chọn lịch CSKH thuộc nhóm lịch CSKH.

Chọn Lưu để thêm mới nhóm lịch CSKH. Chọn Trở về để hủy thêm mới và trở về trang trước.

  • Đặt nhóm lịch CSKH

Để đặt nhóm lịch CSKH cho khách hàng mới thêm vào phần mềm -> Ở chi tiết khách hàng đó -> chọn Lịch CSKH:

Chọn Nhóm lịch CSKH -> Chọn đặt lịch.

Để đặt lịch CSKH cho khách hàng đã ký hợp đồng -> Ở phần chi tiết hợp đồng đó -> chọn Đặt lịch CSKH -> chọn nhóm lịch tương ứng -> chọn lịch

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ