Mục đính của việc phân loại ” Nhóm- Loại khác hàng “:  Tùy thuộc vào quy trình kinh doanh của mỗi doanh nghiệp sẽ thiết lập ra các nhóm – loại khách hàng khác nhau để hỗ trợ cho việc quản lý khách hàng thêm dễ dàng.

  1. Thêm mới nhóm – loại khách hàng:
  • Thêm mới loại khách hàng người dùng thao tác theo các bước sau:

Mở rộng  – Danh mục -> Loại khách hàng -> Thêm mới -> Màn hình thêm mới loại khách hàng hiển thị. Điền các trường bắt buộc (*): Loại khách hàng và các trường khác, nhấn lưu. Loại khách hàng được thêm mới hiển thị trong bảng danh sách loại khách hàng

Hình 1

  • Thêm mới nhóm khách hàng người dùng thao tác theo các bước sau:

Để thêm mới nhóm khách hàng, người dùng có 2 cách: Thêm mới nhóm khách hàng trong màn hình chi tiết loại khách hàng hoặc mở rộng  :

Thêm mới nhóm khách hàng trong mà hình chi tiết loại khách hàng: Sau khi thêm mới thành công loại khách hàng mà hình sẽ hiển thị thông tin ” thêm mới khách hàng” (1) đồng thời người dùng kich vào (1) để thêm mới nhóm khách hàng.

Hình 2

Tiếp theo người dùng thao tác nhập thông tin các trường bắt buộc (*) theo các bước (2),(3),(4) như hình 3

Hình 3

Thêm mới nhóm khách hàng mở rộng  :   – Danh mục – Nhóm khách hàng – Thêm mới – Màn hình thêm mới nhóm khách hàng hiển thị. Điền các trường bắt buộc (*): Nhóm khách hàng, loại khách hàng và các trường khác, nhấn lưu.

Hình 4

Lưu ý: Điểm trong nhóm khách hàng sẽ được cộng cho khách hàng thuộc nhóm khách hàng đó để đánh giá mức độ tiềm năng của khách hàng, phân loại khách hàng

2. Sửa, xóa nhóm – loại khách hàng:

  •     Sửa loại khách hàng người dùng chọn biểu tượng  -> danh mục-> loại khách hàng-> sửa  hình 5

Hình 5

Sau khhi chọn sửa màn hình sẽ hiển thị như hình 6, người dùng điền đầy đủ các thông tin muốn sửa vào và chọn cập nhập .

Tương tự thao tác sửa khách hàng tại hình 6 thay vì ta chọn cập nhập thì ta chọn nút “xóa” màu đỏ

hình 6

  • Sửa nhóm khách hàng người dùng kích chọn  -> danh mục-> nhóm khách hàng-> kích sửa tại nhóm mà khách hàng muốn sủa hình 7

 Hình 7

 Sau khi kích sửa màn hình sẽ hiện ra bảng thông tin khách hàng muốn sửa, người dùng thực hiện các thao tác như  hình 8 để hoàn thành việc sửa nhóm khách hàng.

Tương tự như sửa nhóm khách hàng, việc xóa nhóm khách hàng ta chỉ việc chọn nút ” xóa” màu đỏ hình 8

 Hình 8

  Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.