Tính năng phân cấp khách hàng để phân loại khách hàng theo cấp bậc khác nhau để khi mua hàng được hưởng ưu đãi, chiết khấu của phân cấp đã thiết lập

  • Thiết lập phân cấp khách hàng

Mở rộng  – Danh mục – Phân cấp khách hàng – Tich để sửa loại phân cấp theo doanh thu hoặc thanh toán – Cập nhật.

Bật/ tắt trạng thái tự động. Nếu bật trạng thái tự đông: On khi khách hàng đạt được mốc tiền quy định hoặc số lượng hợp đồng, phân cấp khách hàng sẽ tự động được thay đổi để hưởng chiết khấu khi mua hàng

  • Thêm mới phân cấp khách hàng

Thêm mới  – Màn hình thêm mới phân cấp khách hàng hiển thị:

Nếu chọn loại phân cấp là doanh thu ở thiết lập phân cấp khách hàng thì khi thêm mới phân cấp khách hàng người dùng có thể điền 1 trong 2 tiêu chí mốc tiền hoặc số lượng hợp đồng

Nếu chọn loại phân cấp là thanh toán thì khi thêm mới phân cấp khách hàng người dùng nhập mốc tiền tối thiểu cần đạt để được chiết khấu của phân cấp đó.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.