Biểu đồ phân loại ticket hiển thị các loại ticket đang sử dụng, và chiếm số lượng, phần trăm là bao nhiêu trên hệ thống.  

Muốn dashboard hiển thị dữ liệu theo khoảng thời gian mong muốn người dùng nhấn vào biểu tượng  – Chọn khoảng thời gian mong muốn.

Để hiển thị phân loại ticket, người dùng thao tác như sau:

Bước 1: Thêm loại ticket

Bước 2: Vào Hỗ trợ => Ticket => Thêm mới ticket

Bước 3: Quay lại màn hình trang chủ, phần trăm và số lượng loại ticket của loại “cài đặt phần mềm” thay đổi.

Trong đó, phần trăm và số lượng loại ticket được tính theo tất cả các trạng thái ticket.