Phiếu chi: Ghi lại tất cả những khoản chi tiền với nhân viên, nhà cung cấp, khách hàng, giúp cho kế toán dễ dàng quản lý thu/chi của doanh nghiệp

  • Thêm mới phiếu chi

Chọn Quỹ -> Chọn Phiếu chi -> Chọn Thêm mới

 

Thêm mới phiếu chi

Chọn phiếu chi cho nhân viên, nhà cung cấp, chiến dịch, khách hàng hoặc chi khác

Nếu trạng thái xác nhận chưa xác nhận -> sổ quỹ tiền mặt không thay đổi. Nếu trạng thái xác nhận phiếu chi đã xác nhận -> Sổ quỹ tiền mặt trừ đi giá trị của phiếu chi

Chọn Lưu để lưu thông tin phiếu chi

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.