Phiếu trả hàng: Ghi lại những lần trả lại sản phẩm/dịch vụ có trong hợp đồng của khách hàng.

Những hàng hóa được trả lại có trong phiếu trả hàng ở trạng thái đã xác nhận sẽ được tự động nhập vào kho

  • Thêm phiếu trả hàng 

Ở phần chi tiết hợp đồng -> Chọn Phiếu trả hàng -> Chọn Thêm mới:

Thêm mới phiếu trả hàng

 

– Lựa chọn hợp đồng bán ra và hàng hóa trả lại.

– Ở phần trạng thái: Nếu chọn “Chưa xác nhận”, khi lưu phiếu trả hàng, hàng hóa không được thêm vào kho. Nếu chọn “Đã xác nhận”, khi lưu phiếu trả hàng, hàng hóa được tự động thêm vào kho

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.