Quản lý người dùng là tính năng quản lý danh sách nhân viên có trên hệ thống, nhân viên thuộc phòng ban nào, có quyền là gì, có chỉ tiêu theo ngày/ tuần/ tháng là gì.

  • Thêm mới nhân viên

Xem hướng dẫn tại bài thêm mới nhân viên

  • Phân quyền cho nhân viên

Xem hướng dẫn tại bài phân quyền cho nhân viên

  • Ngừng hoạt động nhân viên, khôi phục tài khoản cho nhân viên 

Khi một nhân viên nghỉ việc, quản trị sẽ ngừng hoạt động tài khoản của nhân viên đó để tránh tình trạng rò rỉ dữ liệu. Để ngừng hoạt động tài khoản nhân viên người dùng thao tác như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống

Bước 2: Xem hướng dẫn tại :Ngừng hoạt động, khôi phục tài khoản cho nhân viên

Khi nhấn ngừng hoạt động, tài khoản đã chọn sẽ không đăng nhập vào hệ thống được nữa.

Khi nhấn kích hoạt tài khoản đã chọn sẽ đăng nhập được vào hệ thống

  • Đổi mật khẩu nhân viên

Muốn đổi mật khẩu nhân viên, nhấn vào đổi mật khẩu tương ứng với tài khoản cần đổi – Điền mật khẩu mới – Nhấn lưu

  • Đặt chỉ tiêu cho nhân viên

Áp dụng KPI cho nhân viên có thể đặt cho toàn bộ nhân viên, cho phòng ban hoặc cho từng nhân viên. Hướng dẫn chi tiết tại Danh sách KPI

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.