Thông tin khách hàng là những dữ liệu rất quan trọng của mỗi công ty, đặc biệt là các công ty kinh doanh. Để đảm bảo không bị mất thông tin khách hàng, CRMVIET cho phép người quản lý phân nhóm quyền. Những người không thuộc nhóm quyền xóa hàng loạt khách hàng, chỉ có thể xóa lần lượt từng khách hàng một

Để chọn quyền xóa hàng loạt khách hàng:

Chọn Cài đặt(Bánh răng) -> Chọn Nhóm quyền -> Ở chọn quyền, tích  xóa hàng loạt khách hàng ở quyền khách hàng -> Chọn Lưu

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.