Tính năng quyền xuất âm hàng hóa cho phép người dùng có thể tạo phiếu xuất hàng hóa trên phần mềm trong khi số lượng hàng hóa trong kho nhỏ hơn số lượng hàng hóa cần xuất

Ví dụ:

Số lượng Iphone 6 trong kho 1 là 5 cái. Nếu người dùng được quyền truy xuất hàng hóa âm, người dùng được phép tạo phiếu xuất iphone 6 với số lượng 10 cái. Khi đó số lượng iphone 6 trong khi là -5.

Thiết lập quyền xuất âm hàng hóa theo nhóm quyền:

Chọn Cài đặt( Bánh răng) -> Chọn Nhóm quyền -> Chọn Thêm mới -> Nhập tên nhóm quyền, tích  xuất âm hàng hóa ở phần quản lý kho của kho hàng

Chọn Lưu để lưu nhóm quyền

Khi tạo người dùng, những người thuộc nhóm quyền vừa tạo sẽ có khả năng xuất phiếu âm hàng hóa

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ