Để đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu, CRMVIET cho phép người quản lý phân quyền nhóm người dùng. Để tránh người dùng xuất khẩu các dữ liệu thông tin khách hàng từ phần mềm ra bên ngoài, tính năng Quyền xuất khẩu khách hàng sẽ phân quyền một tài khoản user có được xuất thông tin khách hàng ra ngoài hay không.

Thiết lập quyền xuất khẩu khách hàng:

Chọn Cài đặt(Bánh răng)-> Chọn Nhóm quyền  -> Chọn Thêm mới-> Ở phần chọn quyền của khách hàng, chọn  xuất khẩu khách hàng -> Chọn Lưu

Các nhân viên không thuộc nhóm quyền vừa tạo, sẽ không thể xuất khẩu khách hàng

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.