Báo giá: Là gửi khách hàng thông tin giá cả của tất cả  hàng hóa mà khách hàng đang có nhu cầu mua. Sau khi gửi báo giá và nhận lại được phản hồi của khách hàng, người dùng sẽ sinh ra cơ hội để lưu trữ lại thông tin phản hồi đó, và đánh giá xem tỉ lệ khả năng sẽ mua hàng của khách hàng là ở giai đoạn nào. Nếu ở giai đoạn thành công thì người dùng có thể tiếp tục sinh đơn hàng từ báo giá, để lưu lại danh sách hàng hóa và thông tin khách hàng. Và tiếp tục nếu việc thỏa thuận thống nhất của hai bên đi đến quyết định đồng ý mua hàng thì người dùng sẽ sinh tiếp hợp đồng từ báo giá đó.

Theo quy trình như trên thanh công cụ của phần mềm , người dùng sẽ đi từ : Báo giá -> Cơ hội -> Đơn hàng ->Hợp đồng.

 

Đăng nhập –> Báo giá -> Nhấn vào số báo giá.

  • Cách sinh cơ hội từ báo giá:

Báo giá ->Nhấn vào “Số báo giá” để vào xem chi tiết báo giá ->  Nhấn nút “Sinh cơ hội” -> Lưu.

  • Cách sinh đơn hàng từ báo giá:

Báo giá -> Nhấn vào “Số báo giá” để xem chi tiết báo giá -> Nhấn nút “Sinh đơn hàng” ->Lưu.

  • Cách sinh hợp đồng từ báo giá:

Báo giá -> Nhấn vào “Số báo giá” để xem chi tiết báo giá -> Nhấn nút “Sinh hợp đồng” -> Lưu.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.