Thiết lập số lượng cảnh báo tồn kho: khi số lượng hàng hóa trong kho còn bằng số lượng cảnh báo thiết lập, phần mềm sẽ hiển thị thông báo hàng hóa cần nhập ở phần công nợ của trang chủ, giúp cho nhân viên kế toán dễ dàng kiểm soát được số lượng hàng hóa, có kế hoạch nhập hàng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng

Số lượng hàng tồn kho

Ví dụ: Số lượng cảnh báo tồn kho của hàng hóa Iphone X: 5. Số lượng Iphone X trong kho còn 5

-> Có thông báo nhắc hàng hóa cần nhập ở phần công nợ của trang chủ

Để thiết lập số lượng cảnh báo tồn kho: Chọn Kho hàng -> Chọn Hàng hóa -> Chọn thêm mới và điền số lượng cảnh báo tồn kho

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.