Số ngày nhắc việc trong giao dịch: Đó chính là số ngày thiết lập để nhắc trước những giao dịch sắp hết hạn ra ngoài màn hình công việc ở trang chủ khi những giao dịch đó ở trạng thái chưa thực hiện hoặc đang thực hiện. Toàn bộ những giao dịch nào có số ngày nhắc việc bằng khoảng cách từ ngày hiện tại đến ngày hạn hoàn thành giao dịch thì sẽ được đưa ra màn hình công việc của nhân viên trong phần công việc còn hạn, còn nếu đã quá số ngày nhắc việc thì sẽ bị đẩy sang mục quá hạn.

Tại màn hình danh công việc ở trang chủ, khi người dùng nhấn vào “Quá hạn” thì danh sách các giao dịch quá hạn  mà user đó phải phụ trách hoặc được chia sẻ sẽ hiển thị lên. Và khi nhấn vào “Còn hạn” thì toàn bộ danh sách giao dịch của nhân viên đó phụ trách hoặc được chia sẻ sẽ được hiển thị ra. Đó đều là những giao dịch ở trạng thái chưa thực hiện hoặc đang thực hiện.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.