Chủ sở hữu nhóm: Là người quản lí, có vị trí cao nhất so với các nhân viên khác trong cùng 1 phòng ban. Người chủ nhóm của phòng ban được phép nhìn thấy toàn bộ những dữ liệu nhập vào, xuất ra, dữ liệu được chỉnh sửa của những nhân viên thuộc dưới sự quản lí của mình. Nhưng nếu trường hợp người chủ nhóm này không có được phân quyền xem, sửa, xóa thì cũng không thể tác động vào dữ liệu của nhân viên cấp dưới được

Full quyền quản lí người dùng: Là người có thể dùng được tất cả mọi module, mọi chức năng trên phần mềm. Người có full quyền là người có thể thêm, sửa , xóa, in, xuất mọi dữ liệu trên phần mềm do mình là chủ sở hữu, hoặc do người khác chia sẻ cho mình, hay của những nhân viên cấp dưới của mình.

Trong cùng 1 phòng ban, nhưng có thể mỗi người sẽ được phân một nhóm quyền khác nhau, nên việc được sử dụng những module, những chức năng trên phần mềm của mỗi người sẽ có hạn chế khác nhau.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.