Người dùng có thể sửa giao dịch( công việc) hoặc update thêm

Cách thực hiện:

Chọn Bán hàng -> Chọn giao dịch với khách hàng -> Chọn giao dịch cần sửa -> Chọn Sửa:

Sửa giao dịch

 

Sửa các thông tin cần thiết -> Chọn Cập nhật để lưu thông tin thay đổi hoặc chọn Trở về để trở về màn hình trước

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ