• Sửa hợp đồng

Muốn sửa hợp đồng, người dùng thao tác như sau:

Bán hàng – Hợp đồng bán ra – Nhấn vào số hợp đồng tương ứng cần sửa – Sửa – Màn hình sửa hợp đồng hiển thị, người dùng có thể chọn lại liên hệ của khách hàng, không thể thay đổi khách hàng. Sửa các thông tin trong hợp đồng, hàng hóa, số lượng, giá trị hợp đồng – Nhấn cập nhật

Lưu ý: Khi sửa hợp đồng thì cột thanh toán nhanh không hiển thị, người được tính doanh thu cũng không thay đổi.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.