Sửa label: Là sửa các nhãn hiển thị trên các màn hình của mỗi module,để cho phù hợp với đặc thù tính chất công việc của công ty.

Các bước thực hiện:

Nhấn vào  -> Nhấn chọn sửa label -> Chọn module cần sửa -> Nhập key/value của label muốn sửa -> Nhấn tìm kiếm -> Click vào hành động sửa -> Nhập lại giá trị value -> Nhấn nút cập nhật.


Lưu ý:

  1. Sửa label người dùng có thể sửa trên bất kì máy tính hoặc tài khoản cá nhân nào (nếu có quyền) nhưng sau khi sửa xong cần phải vào máy service của máy chủ tìm đến file Jboss và khởi động lại jboss.
  2. Nếu người dùng muốn đồng nhất tất cả label vừa sửa ở tất cả module trên phần mềm thì khi sửa người dùng phải sửa nó trong cả những module khác có liên quan đến label đó.

Ví dụ: Thay đổi label “Mã số thuế” trong module khách hàng thành “Facebook ID”  thì trong module đơn hàng người dùng cũng cần phải sửa lại label “Mã số thuế” thành “Facebook ID” để 2 bên màn hình đồng nhất nhau.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ