Liên hệ là các thông tin về người liên lạc( người giao dịch) của khách hàng. Với tính năng Sửa liên hệ cho phép người dùng sửa thông tin của liên hệ.

Cách thực hiện:

B1: Chọn module Bán hàng -> Chọn Liên hệ với khách hàng -> Chọn người liên hệ cần sửa -> Chọn Sửa

Sửa liên hệ

B2: Sửa các thông tin cần thiết

B3: Chọn Cập nhật để lưu thông tin hoặc chọn Trở về để không lưu thông tin và trở về trang trước.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ