Sửa Web form : Là chức năng mà người dùng có thể vào để thay đổi lại giao diện form đăng kí mà người dùng đã tạo, có thể thêm trường hoặc bỏ trường hiển thị, hoặc thay đổi vị trị hiển thị các trường.

Các bước sửa web form:

  • Bước 1: Vào chức năng Maketing -> Chọn Web form.

  • Bước 2: Tại danh sách web form chọn 1 web form muốn sửa.
  • Bước 3: Thực hiện sửa thông tin người dugf mong muốn.
  • Bước 4: Click button lưu để cập nhật lại thông tin.

Hệ thống thông báo cập nhật thành công.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.