Người dùng có thể sửa hoặc xóa một hoặc nhiều hàng hóa cùng lúc

  • Sửa hàng hóa

Chọn hàng hóa cần sửa ở tab Danh sách hàng hóa -> Chọn Sửa -> Sửa các thông tin cần thiết -> Chọn Lưu để lưu thông tin thay đổi hoặc chọn Trở về để không lưu thông tin

  • Xóa một hàng hóa

Chọn hàng hóa cần xóa ở tab Danh sách hàng hóa -> Chọn Sửa -> Chọn Xóa. Màn hình thông báo xuất hiện. Chọn Có để xóa hoặc Không để không xóa hàng hóa

  • Xóa nhiều hàng hóa

Tích các hàng hóa cần xóa -> Chọn Xóa. Màn hình thông báo xuất hiện. Chọn Có để xóa hoặc Không để không xóa hàng hóa

Xóa nhiều khách hàng

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.