Sửa, xóa web form

Sửa Web form : Là chức năng mà người dùng có thể vào để thay đổi lại giao diện form đăng kí mà người dùng đã tạo, có thể thêm trường hoặc bỏ trường hiển thị, hoặc thay đổi vị trị hiển thị các trường.

Cách thực hiện:

Bước 1: Marketing -> Web form -> Nhấn vào tên Web form -> Tích hoặc bỏ tích các trường hiển thị -> Nhấn 

Bước 2: Coppy lại toàn bộ thông tin trong 2 hộp HTML và Scripts vào file note và lưu lại với đuôi .html

Xóa Web form: Khi không muốn sử dụng những form đã tạo, người dùng có thể xóa form đó đi

Cách thực hiện:

Marketing -> Web form -> Nhấn vào tên form -> Nhấn nút “Xóa ” -> Nhấn nút xác nhận “Xóa” hay “Bỏ qua”.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.