Khoản chi là những chi phí phát sinh trong thời gian thực hiện hợp đồng. Khoản chi sẽ sinh ra chi phí của hợp đồng dùng để tính toán công nợ của hợp đồng

  • Khoản chi trong hợp đồng

Để thêm khoản chi trong  hợp đồng người dùng thao tác như sau:

Bán hàng – Hợp đồng bán ra – Nhấn vào số hợp đồng tương ứng muốn thêm khoản chi – Màn hình chi tiết hợp đồng hiển thị, nhấn vào tab khoản chi – Thêm mới – Màn hình thêm mới khoản chi hiển thị, điền các trường bắt buộc (*), chọn hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt – Nhấn lưu

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.