Nhân viên kinh doanh A ký được hợp đồng, khách hàng thanh toán tiền mặt cho nhân viên A. Nhân viên A sẽ cầm tiền mặt về đưa cho kế toán. Chính vì vậy tính năng tab thanh toán trong hợp đồng, giúp cho nhân viên A có thể tạo được thanh toán, khi kế toán xác nhận phiếu thanh toán đó, thì phiếu thanh toán mới có hiệu lực.

Để nhân viên A chỉ tạo được thanh toán ở trạng thái chưa xác nhận cần phải phân quyền để cho nhân viên A không có quyền xác nhận phiếu thu.

  • Thanh toán trong hợp đồng

Để tạo thanh toán trong hợp đồng, người dùng thao tác như sau:

Bán hàng – Hợp đồng bán ra – Nhấn vào số hợp đồng tương ứng cần tạo thanh toán – Màn hình chi tiết hợp đồng hiển thị, nhấn vào tab thanh toán hợp đồng -Thêm mới, điền các trường bắt buộc  – Lưu

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.