Tag: Automation

Lịch sử cài đặt tự động
Danh mục: Marketing;

Lịch sử cài đặt tự động : Là tính năng trong module cài đặt tự động, giúp người dùng kiểm tra lại xem thiết lập cài đặt tự động đó có bao nhiêu sms/email/notify/evoice được gửi thành công, bao nhiêu thất bại và thời gian gửi đi những nội dung đó đến người nhận là […]

Dừng cài đặt tự động
Danh mục: Marketing;

Dừng cài đặt tự động : Là cách người dùng vô hiệu hóa việc thực hiện những cài đặt tự động mà người dùng đã thêm mới, các sms/email/thông báo/evoice sẽ không còn được gửi đi nữa. Cách thực hiện: Cách 1: Marketing -> Cài đặt tự động -> Tại danh sách các cài đặt […]

Sửa cài đặt tự động
Danh mục: Marketing;

Sửa cài đặt tự động : Đây là 1 tính năng của module cài đặt tự động, cho phép người dùng cập nhật lại nội dung sms/email/thông báo/evoice hoặc điều kiện của hành động/sự kiện sau khi đã lưu lại thiết lập lúc thêm mới cài đặt. Các bước thực hiện: Marketing -> Cài đặt […]

Ý nghĩa module cài đặt tự động(Automation)
Danh mục: Marketing;

Module cài đặt tự động là module giúp cho người dùng thiết lập tự động gửi email, gửi sms, gửi thông báo, evoice cho chủ sở hữu khách hàng, liên hệ của khách hàng,chủ sở hữu hợp đồng hay cho nhân viên khi thêm mới hoặc cập nhật khách hàng, hợp đồng, giao dịch, đơn […]

Thêm mới cài đặt tự động (Automation)
Danh mục: Marketing;

Thêm mới cài đặt tự động: Là bước thiết lập tự động gửi email/sms/thông báo/evoice cho các hành động, sự kiện tới khách hàng hoặc liên hệ của khách hàng, nhân viên, chủ sở hữu khách hàng, hợp đồng hoặc cho toàn thể nhân viên trong một phòng ban. Cách thực hiện: Marketing -> Cài […]